RefuFest

Open call pro muzikanty

Open Call
RefuFest 2017, 26. – 28. 5. 2017, 
Praha

In Báze z. s. vyhlašuje otevřenou výzvu hudebním uskupením a kapelám k účasti na 12. ročníku RefuFestu, který se bude kontakt 26. – 28. května 2017 na Nákladovém nádraží Žižkov.

RefuFest je festival multižánrový interkulturní festival, který hravou a přátelskou formou sbližuje Pražany českého a zahraničního původu. S ohledem na aktuální xenofobní nálady ve společnosti v důsledku uprchlické krize narůstá potřeba seznamovat veřejnost s konkrétními migranty a jejich kulturami. Díky své pozitivní atmosféře má festival šanci propojovat lidi odlišných kultur skrze neformální zábavu a zároveň nabízí v rámci diskuzního podvečeru a doprovodných akcí před a po festivalu možnost bavit se o migraci i ve vážnějším tónu.

Podmínky
hudební uskupení jakéhokoliv stylu a žánru skládající se z jednoho či více členů jiné než české národnosti, žijící v České republice nebo hudební uskupení vyjadřující se k problematice migrantů či uprchlíků.

Přihláška musí obsahovat

 • Název kapely či hudebního uskupení
 • Jména členů kapely či hudebního uskupení
 • Žánr / Krátké bio
 • Video či audiozáznam
 • Fotky (promo)
 • Odkazy na sociální sítě

RefuFest zajišťuje

 • PR kapely pro tuto akci
 • Zapůjčení nástrojů dle domluvy
 • Občerstvení
 • Finanční ohodnocení (hudební vystoupení jsou honorována dle možností v cenách obvyklých pro neziskový sektor)

Přihlášky posílejte 30. ledna 2017
na emailovou adresu novakova@inbaze.cz
předmět: RefuFest – Open Call

OPEN CALL KE STAŽENÍ

—————————————————————————————–

RefuFest 2017
26. – 28. 5. 2017
Praha

In Báze z. s. announces open call for music ensembles and bands to participate in 12th year of Refu fest held in May 26th – 28th 2017 on Nákladové nádraží Žižkov.

RefuFest is a multi-genre intercultural festival, that with playful and friendly form approximates the citizens of Prague of Czech and foreign origin. With regard to the actual xenophobic tendencies in society due to the refugee crisis is an increasing need to acquaint the public with concrete migrants and their cultures. Thanks to its positive atmosphere of the festival it‘s a chance to connect people of different cultures through informal entertainment, while offering within the early evening of discussion and accompanying events before and after the festival to talk about the possibility of migration even more serious tone.

Conditions
Music ensembles of any style and genre consisting of one or more members other then czech nationality living in the Czech republic or musical group expressing to the issue of migrants and refugees.

The application must contain

 • The name of the band or project
 • Names of members
 • Genre
 • Short bio
 • Video or audio recording
 • Photos
 • Links to social networks

RefuFest provides

 • PR of the band for this event.
 • Instruments accoring agreement
 • Catering
 • Financial honoratian (Musical performances are rewarded according to the possibilities in the usual prices for the nonprofit sector.)

Send applications until 30th January 2017
to the email adress novakova@inbaze.cz
subject:  RefuFest – Open call

DOWNLOAD OPENCALL