RefuFest

NNO

CIC

CIC se zaměřuje na poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a vzdělávacích programů cizincům, kteří jsou dlouhodobě či trvale usazeni v ČR.  

http://www.cicpraha.org/

 

SIMI

Jsme lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců v České republice.

Poskytujeme bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství cizincům žijícím na území České republiky.

http://www.migrace.com/

 

Youth Included

“Mládežní nevládní organizace pracující jako otevřený prostor pro otevřenou, zvědavou a aktivní mládež, která chci poznat nové lidi a kultury, učí se novým věcem a sdílí své dovednosti, inspiruje a je inspirována.

Mezi naše hlavní cíle je přispět k pozitivním společenským změnám ve společnosti podporou mezikulturního dialogu, usnadněním porozumění mezi lidmi a vytvářením harmonického soužití mezi lidmi prostřednictvím společných aktivit”

http://youthincluded.com/

 

OPU

“OPU již již 25 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice.

Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a další cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců.

Jedním z cílů OPU je boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti.”

https://www.opu.cz

 

ICP

“Mezi úkoly a cíle, jenž jsme si vytyčili a za nimiž všichni členové našeho týmu neúnavně směřují, patří:

eliminace zneužívání znevýhodněného postavení migrantů v různých oblastech života

minimalizace vytváření uzavřených center komunit migrantů

vytvoření koncepce integrace cizinců na území hl. m. Prahy

podpora rozvoje občanské společnosti, snížení napětí mezi obyvateli hl. města a migranty

zajištění spolupráce a koordinace aktérů integrace

zapojení cizinců do integračních a rozhodovacích procesů a do veřejného života”

http://www.icpraha.com/

 

Amnesty International

“Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě.

Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty International se zakládá na spolehlivém výzkumu.

Amnesty mění svět – jen díky podpoře tisíců lidí z celého světa

Amnesty International má v současné době 7 milionu členů a sympatizantů ve více než 150 zemích a regionech. Výsledků dosahuje i díky autoritě, kterou získala během 50 let své činnosti.

Jsme součástí mezinárodního hnutí. Aktualni informace ze světového dění, videa a zprávy naleznete stránkách světové Amnesty na www.amnesty.org.

https://www.amnesty.cz/

 

META

META, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a v pracovní integraci. Zároveň nabízí podporu pedagogům a školám, pokud se potýkají se specifickými potřebami dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Kromě přímé práce s cizinci a pedagogy se META svou činností snaží prosazovat a spoluvytvářet vzdělávací systém, který dokáže koncepčně, kontinuálně a v odpovídající míře reagovat na vzdělávací potřeby všech žáků a rozvíjet jejich potenciál. Prostřednictvím široké škály aktivit pro veřejnost se pak META snaží napomáhat rozvoji otevřeného dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností.

http://www.meta-ops.cz/

 

PPI

“Poradna pro integraci je nestátní nezisková organizace – zapsaný ústav.  Poskytuje právní, sociální či psychosociální pomoc a podporu při vzdělávání. Dále poskytuje vyučování českého jazyka pro děti i dospělé a nabízí i doučování běžných školních předmětů.”

http://p-p-i.cz/

 

Doctors withour borders

“Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Organizace byla založena v roce 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů, kteří měli přímou zkušenost s hladomorem v Biafře. Zdravotní péči ve více než 70 zemích světa poskytujeme s pomocí téměř 3 000 mezinárodních a 32 000 místních spolupracovníků.”

https://www.lekari-bez-hranic.cz/en

 

Nesehnuti

“Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporujeme angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody. Fungujeme nezávisle na stranických a ekonomických zájmech a výhradně nenásilnými prostředky.”

http://nesehnuti.cz/

CIC

The CIC offers walk-in and field-based social services and educational programs for foreigners who are long-term or permanent residents of the Czech Republic.

http://www.cicpraha.org/